Logga in
Länkmeny

RSBK Stadgar

1. Röe Sandvik Båtklubb, bildad 27 augusti 1976, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar inom Lysekils kommun

2.

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

2.1

Klubben är en ideell och allmännyttig förening och har till ändamål att lokalt bedriva båtsport

2.2

Att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör bl.a. småbåtshamnar och uppläggningsplatser

2.3

Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer

2.4

Att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet

2.5 Att genom olika arrangemang inom klubbens ram verka för medlemmarnas trevnad

3

MEDLEMSKAP

3.1

Rätt till inträde i klubben äger, i första hand, varje person som är bosatt i Lysekils kommun som fast boende eller sommarboende

3.2

Röe Sandviks lastplats skall vara en naturlig upptagningsplats för vederbörande

3.3

Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan

3.4

Beviljat medlemskap berättigar, i och för sig, inte till sommar- eller vinterplats, men är en förutsättning för att en sådan plats skall kunna tilldelas

3.5

Medlem som inte inom en månad efter avisering från kassören erlagt föreskriven avgift kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben

3.6

Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende kan uteslutas av årsmötet

3.7

Medlem som frivilligt utträtt ur klubben äger rätt till återinträde mot ny inträdesavgift

3.8

Medlem som utesluts eller frivilligt utgår ur klubben äger ingen rätt att utfå de avgifter som inbetalts till klubben, inte heller vid nytt inträde tillgodoräkna sig dessa

3.9

Medlem som inte önskar nyttja sin båtplats är skyldig att meddela styrelsen som hyr ut platsen i andra hand

3.10

Blir båtplats uthyrd i andra hand återbetalas båtplatsavgiften till medlemmen

3.11

Medlem som inte nyttjar sin båtplats under fem på varandra följande år anses frivilligt ha återlämnat båtplatsen till klubben och kan då kvarstå som passiv medlem

4

BESLUTANDE ORGAN

4.1 Årsmöte
4.2 Extra årsmöte
4.3 Styrelsen

5

VERKSAMHETSÅR

5.1 Verksamhets- och räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december

6

AVGIFTER

6.1 Se 3.5, dock senast dagen före årsmötet

7

ÅRSMÖTE

7.1

Årsmöte hålls årligen på påskafton om inget annat aviserats

7.2

Kallelse skall utfärdas minst två veckor före dagen för årsmötet

7.3

Dagordning, förslag och framställningar skall bifogas kallelsen

7.4

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse utges på mötet

7.5

Medlem har en röst vid årsmötet, röstning med fullmakt medges endast familjemedlemmar

7.6

Medlem skall inkomma med eventuella förslag till årsmötet senast fyra veckor innan detsamma

7.7 Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
7.7.1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
7.7.2 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
7.7.3 Fastställande av dagordning
7.7.4 Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare
7.7.5 Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse
7.7.6 Behandling av revisorernas berättelse
7.7.7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7.7.8 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt utgifter
7.7.9 Val av styrelse enligt 9.7 – 9.8
7.7.10 Val av revisorer enligt 10.2 – 10.3
7.7.11 Val av valberedning enligt 11.1 – 11.3
7.7.12 Val av kranskötare och tillsyningsmän
7.7.13 Behandling av förslag till årsprogram
7.7.14 Övriga ärenden

8

EXTRA ÅRSMÖTE

8.1

Extra möte hålls när styrelsen finner det påkallat eller om minst en tredjedel av båtklubbens medlemmar gör en framställning om detta

8.2

Kallelse till extra möte sänds ut senast två veckor före dess avhållande

8.3

Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötet

8.4

Dagordning samt handlingar för de ärenden som skall behandlas skall bifogas kallelsen


9

STYRELSE

9.1

Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekils kommun

9.2

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år

9.3

Protokoll skall föras på samtliga styrelsemöten

9.4 Styrelsen skall även, utöver vad dessa stadgar föreskriver:
9.4.1 Representera båtklubben
9.4.2 Vara båtklubbens verkställande organ
9.4.3 Förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
9.4.4 Upprätta båtklubbens verksamhetsberättelse
9.4.5 Föreslå inkomst- och utgiftsstat
9.4.6 Förvalta båtklubbens medel och ansvara för dess ekonomi

9.4.7

Ange uppdrag för kommitteer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

9.5 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:

- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- kassör
- två ordinarie ledamöter

9.6

Styrelsen har rätt att adjungera ytterligare en ledamot vid behov för tid fram till årsmöte eller extra årsmöte

9.7

Val av ordförande skall ske årligen

9.8

Val av övriga skall göras på två år så att två väljs på udda årtal och tre väljs på jämna årtal

9.9

Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och då samtliga kallats

10

REVISION

10.1 Båtklubbens verksamhet skall granskas av två revisorer
10.2 Revisorerna skall väljas för en period av två år
10.3 Revisorerna skall avgå växelvis vartannat år
10.4 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna senast en månad före årsmötet
10.5 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet

11

VALBEREDNING

11.1 Valberedningen skall bestå av två ledamöter
11.2 Dessa två ledamöter skall väljas för en tid av två år
11.3 En av ledamöterna skall av årsmötet utses att vara beredningens ordförande
11.4 Ledamot av styrelse eller revisor skall inte ingå i valberedningen
11.5 Valberedningen skall överlämna förslag på kandidater till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

12

BESLUT OCH VAL

12.1 Alla ärenden skall avgöras med enkel majoritet
12.2 Avgöranden skall ske med öppen omröstning utom i de fall då någon fordrar sluten sådan
12.3 Ordföranden har utslagsröst vid lika röstantal

13

FIRMATECKNING

13.1 Firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt
13.2 Kassören får enskilt teckna firma för utbetalningar som beslutats på styrelsemöte

14

STADGEÄNDRING

14.1 Ändring av stadgarna får endast ske om ett styrelsemöte och ett årsmöte kommit fram till samma beslut härom

15

BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING

15.1 Båtklubben kan endast upplösas om två efter varandra följande årsmöten kommit fram till samma beslut
15.2 Båtklubbens tillgångar skall då realiseras
15.3 Ena hälften av tillgångarna skall delas lika mellan medlemmarna
15.4 Andra hälften av tillgångarna skall fördelas i förhållande till medlemmarnas andel i bryggor

Juli 2020

V Mån Tis Ons Tor Fre
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.